شنیدن عاشق سخن معشوق را

شنیدن عاشق سخن معشوق را
چو آمد نامهٔ معشوق چالاک
به عاشق، گفت آن مهجور غمناک
غنوده بخت شد بیدار ما را
مشرف کرد خواهد یار ما را
طرب پیوند خواهد کرد با دل
روا گشت آنچه میجست از خدا دل
خنک دردی که درمانی پذیرد!
خوشا کاری که سامانی پذیرد!
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *