آیینه ی احساس های خوب من مادر

آیینه ی احساس های خوب من مادر
در بوستان واژه ها مرغوب من مادر
تصویری از لطف خدای مهربانی هاست
لطفی که دارد بانوی محبوب من مادر
در گوش من لالا للا لالا للایی خواند
الگوی صبر و حضرت ایوب من مادر
یوسف پدر را داشت یادش بود در دوری
گر دور باشم می شود یعقوب من مادر
گر یک طرف عالم گذارند در مقابل او
از هرچه باشد بهترین مطلوب من مادر
خاکم به پای مادر اندوه پرورده
استاد من در زندگی اسلوب من مادر
چیزی به دنیای من و تو نیست مانندت
ای بهترین از خوب تر ها ! خوب من مادر
محمد خردمند
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *