نباشی جلوه ی مهتاب هم کم رنگ می‌گردد

نباشی جلوه ی مهتاب هم کم رنگ می‌گردد
جهان با این فراخی در نگاهم تنگ می‌گردد
به حالم اشک حسرت می چکد چشم رقیب اما
چرا قلب تو با این مهربانی سنگ می‌گردد ؟
میان ما و تو دنیای احساسی که پنهان بود
فرو می پاشد و قربانی ی نیرنگ می‌گردد
اگر در گلشن اندیشه شاخ عشق بشکسته
کلید صلح خواهی خود دلیل جنگ می‌گردد
نوای نی که از سوز جدایی دلنشین تر شد
چه زیبا این سرود سرد من آهنگ می‌گردد ؟!
محمد خردمند
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *