یا از لهیب مکر حسودان به دور باش

یا از لهیب مکر حسودان به دور باش
یا مثل من بسوز و بساز و صبور باش
اهل نظر تواضع بی‌جا نمی‌کنند
در چشم اهل کبر سراپا غرور باش
بی‌اعتنا به سنگ زدن‌ها در این مسیر
همچون قطار در تب و تاب عبور باش
روشن نمی‌شود به چراغی جهان، ولی
یادآور حقیقت پیدای نور باش
این خانه جای زندگی جاودانه نیست
آمادۀ شکستن تُنگ بلور باش
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *