آنان كه خويي جانور گونه – سخنان طلایی بزرگان

آنان كه خويي جانور گونه دارند و تنها در پي زدودن گرفتاريهاي خويش و يا گهگاه افزايش قلمرو زميني خود هستند، بزهكاران روزگارند. بايد گفت نشان آنها بر گيتي هم تراز ريگ كوچكي در كرانه درياي بشري نيز نخواهد بود. (ارد بزرگ)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *