بيشتر مردم درست زماني كه – سخنان طلایی بزرگان

بيشتر مردم درست زماني كه چند گامي بيشتر با كاميابي فاصله ندارند، دست از كار مي‌كشند. آن‌ها در يك قدمي هدف، دست از آن برمي‌دارند. آن‌ها در آخرين دقيقه‌ي بازي دست از كار مي‌كشند؛ يك گام مانده به پيروزي. (نامشخص)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *