جانوري كه طعمه ي خود را – سخنان طلایی بزرگان

جانوري كه طعمه ي خود را با دندان مي درد نيز ممكن است خوشبخت باشد، ولي تنها انسان مي تواند نسبت به همنوع خود محبت كند و اين والاترين دستاوردي است كه آدمي مي تواند آرزو كند. (نامشخص)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *