دختر شرمگين را دوست – سخنان طلایی بزرگان

دختر شرمگين را دوست بدار و او را به مرد هوشيار و دانايي به عروسي ده زيرا مرد دانا و هوشيار مانند زمين نيکي است که چون تخم در آن بکارند حاصل نيک و فراوان از آن به عمل آيد (کورش کبير)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *