مادام كه مجلات ادبي – سخنان طلایی بزرگان

مادام كه مجلات ادبي، معلومات مختصر و پيش پا افتاده ي مردمان معمولي را چاپ مي كنند، به ويژه ابزار مكارانه اي براي سرقت وقت مردم زيبايي شناس هستند؛ وقتي كه بايد براي پيشرفت فرهنگ به شاهكارهاي اصيل هنري اختصاص يابد. (آرتور شوپنهاور)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *