نمي توانيد به كودكي – سخنان طلایی بزرگان

نمي توانيد به كودكي بياموزيد كه از خود مواظبت كند، مگر آنكه او را آزاد بگذاريد تا براي مواظبت از خود بكوشد؛ ممكن است اشتباه كند، ولي دانايي او از ميان همين اشتباهات سرچشمه مي گيرد. (نامشخص)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *