هر چه اوج مي گيريم چشم – سخنان طلایی بزرگان

هر چه اوج مي گيريم، چشم اندازمان گسترده تر مي شود و گزينش ها و دوراهي ها و ميان برها را بهتر مي بينيم و هر چه فرود بياييم، چشم اندازمان را از دست مي دهيم و هنگام فرود، درك و دريافتمان از گزينش هاي ديگر بر باد مي رود. حواسمان پي جزئيات مي رود: جزئيات روزمره ي ساعت به ساعت و دقيقه به دقيقه و به اين ترتيب، زندگي هاي همتا را فراموش مي كنيم. (ريچارد باخ)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *