مهستی گنجوی


زندگینامه مهستی گنجوی

مهستی گنجوی از شاعران زن متقدم تاریخ ادبیات فارسی و هم دوره با غزنویان بوده است. همسر وی را امیر احمد پسر خطیب گنجه و سال وفات وی را ۵۷۶ یا ۵۷۷ هجری قمری نوشته‌ اند. از وی کتاب کامل و مستقلی باقی نمانده است. 

رباعیاتغزلیاتقطعاترباعیات (نسخه دوم)