گر جهان کوجه شود کوچه هزاران کوچه

گر جهان کوجه شود کوچه هزاران کوچه از پیت می آیم بیتو کی می پایم ور جهان جاده شود جاده ای بس دورو دراز مگشایم…

ادامه مطلب