از ازل تا به ابد قسمت من ایران است

از ازل تا به ابد قسمت من ایران است که نشــانش پرِ سیمرغ و دل شیران است همه گویند که ایران چه بزرگ است، بزرگ…

ادامه مطلب