از دهانت چشیدنی ست غزل،بیش از آنکه شنیدنی باشد!

از دهانت چشیدنی ست غزل،بیش از آنکه شنیدنی باشد! قدری آهسته تر بخوان بگذار این حلاوت مکیدنی باشد بی خیال عروض و قافیه باش فارغ…

ادامه مطلب