ساختمان ها صرفاً كالا – سخنان طلایی بزرگان

ساختمان ها صرفاً كالا نيستند؛ آنها مانند پرده اي پشت صحنه ي زندگي ما را در شهر مي سازند. معماري هنر شكل دادن به آن چيزي است كه ما همواره در آن به نمايش مي پردازيم، چرا كه دست به آفرينش محيطي مي زند كه تمامي جزئيات روزانه ي زندگي ما در آن رخ مي دهد. (نامشخص)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *