شیرینم و مغز سخنانم تلخ است

شیرینم و مغز سخنانم تلخ است عیش همه عالم از زبان تلخ است منهم از خویش در عذابم که مدام از گفتن حرف حق دهانم…

ادامه مطلب

دستت اگر ای قدوه احرار شکست

دستت اگر ای قدوه احرار شکست نه از ستم چرخ جفاکار شکست تو نخل ریاض کرمی و دستت شاخیست که از گرانی بار شکست

ادامه مطلب

پر داغ دل از جور جهانیست مرا

پر داغ دل از جور جهانیست مرا از هر که نشان دهی نشانیست مرا تنها نه همین ستم کش افلاکم هر ذره خاک آسمانیست مرا

ادامه مطلب

ای همچو مگس بر همه طبعی تو گران

ای همچو مگس بر همه طبعی تو گران طاعون صفت از تو محترز پیر و جوان زانگونه ثقیلی که ز رفتن ماند افتد اگر از…

ادامه مطلب

از شاه جهان جهان ببرگ و سازست

از شاه جهان جهان ببرگ و سازست کوس عدلش بسی بلند آوازست زنجیر عدالتش سراپا چشم است پیوسته براه دادخواهان بازست

ادامه مطلب

شد تنگ ز کم ظرفی ما مشرب جام

شد تنگ ز کم ظرفی ما مشرب جام مشکل که دگر سیر کند کوکب جام آید بفقان ز دست بد مستی ما انگشت زند اگر…

ادامه مطلب

ذاتت که زمجموعه گل منتخب است

ذاتت که زمجموعه گل منتخب است حرف تب و لرز او خطائی عجبست کس موج محیط را نگوید لرز است کی گرمی خورشید جهانتاب تب…

ادامه مطلب

بلبل هوس گلبن باغم نکند

بلبل هوس گلبن باغم نکند پروانه هم آهنگ چراغم نکند زین گونه که روزگار برگشته ز من گر آب شوم تشنه سراغم نکند

ادامه مطلب

ای نقش جبین سرکشان فرش درت

ای نقش جبین سرکشان فرش درت آراسته از شکوه پا تا بسرت ای نور و صفاخانه چشمی چه عجب گر ابروی کهکشان بود بر زبرت

ادامه مطلب

از رنج سفر گفتم اگر دل ریشست

از رنج سفر گفتم اگر دل ریشست در برهان پور مرهم از حد بیشست اکنون پی خانه دربدر می گردم ره طی شد و همچنان…

ادامه مطلب

شاها یکره بهر که افتد نظرت

شاها یکره بهر که افتد نظرت ایمن شود از حادثه چون خاک درت خورشید نیارد که بر آن تیغ کشد خاکی که برو سایه فتد…

ادامه مطلب

دریاست کفت سحاب می خیزد ازو

دریاست کفت سحاب می خیزد ازو یعنی سپرت که فتح می ریزد ازو شمشیر شکست وز مصافش برگشت خرمن دیدیکه برق بگریزد ازو

ادامه مطلب

بنگی عربی سوار جمازه چرت

بنگی عربی سوار جمازه چرت از خویش سفر کند به اندازه چرت هرگز نگسیخت چرتش از چرت دگر بستست ز تار مژه شیرازه چرت

ادامه مطلب

ای نقش بدیع شکل جان پرور تو

ای نقش بدیع شکل جان پرور تو آئینه روی اختران مرمر تو بخت و دولت سعادت و یمن و شرف دربان شده اند روز و…

ادامه مطلب

از کسب هنر خوشدلی از دستم رفت

از کسب هنر خوشدلی از دستم رفت سرمایه ناقابلی از دستم رفت طرفی که زسعی خویش بستم این بود کاسودگی کاهلی از دستم رفت

ادامه مطلب

شاها بختت کشور اقبال گرفت

شاها بختت کشور اقبال گرفت تیغت ز عدو ملک سر و مال گرفت چل قلعه بیک سال گرفتی که یکیش شاهان نتوانند بچل سال گرفت

ادامه مطلب

دست هوسم را ز درم بیزاریست

دست هوسم را ز درم بیزاریست طبعم از فکر جمع سامان عاریست چیزیکه توان گفت که دارم روزه است آنهم چو نکو بنگری از ناداریست

ادامه مطلب

تاریخ تسخیر قلاع خطهٔ دکن

تاریخ تسخیر قلاع خطهٔ دکن از جلوه شاهدان فرخ پی فتح داد از پی هم ساقی دوران می فتح تاریخ فتوحات شهنشاه جهان کلکم بنوشت…

ادامه مطلب

ای عارضه تو عمر کاه همه کس

ای عارضه تو عمر کاه همه کس شام المت روز سیاه همه کس تا درد ترا پیش مسیحا گویند دوشینه بچرخ رفت آه همه کس

ادامه مطلب

از راز دو کون گر کس آگاه افتد

از راز دو کون گر کس آگاه افتد چون جاده سر براه هر راه افتد بیچاره به تنگنای دولت چه کند مانند شناوری که در…

ادامه مطلب

هر چیز که مایه تن آسانی تست

هر چیز که مایه تن آسانی تست برگشت چو بخت دشمن جانی تست آن آب که در گل وجود است ترا سیلاب شود چو وقت…

ادامه مطلب

عالم روشن ز شمع اقبالت باد

عالم روشن ز شمع اقبالت باد جمع آمده اجزای مه و سالت باد هر جا شب وصل و روز عیدی باشد عیش دو جهان قرین…

ادامه مطلب

در بادیه گر دو گام بی آب شوی

در بادیه گر دو گام بی آب شوی بیدرد چرا اینهمه بیتاب شوی از آبله پای تو یکره خاری سیراب نشد چرا تو سیراب شوی

ادامه مطلب

برگشتن عمر را نمود آمدنت

برگشتن عمر را نمود آمدنت بسیار بکام شوق بود آمدنت از آمدنت که نوبهار طربست دانی که چه بهتر است زود آمدنت

ادامه مطلب

این تازه بنا که عرش همسایه اوست

این تازه بنا که عرش همسایه اوست رفعت حرفی ز رتبه پایه اوست باغیست که هر ستون سبزش سرویست کاسایش خاص و عام در سایه…

ادامه مطلب

از حق چو ندا شنید ممتاز محل

از حق چو ندا شنید ممتاز محل زود از همگی برید ممتاز محل رضوان در خلد بهر تاریخش گفت فردوس محل گزید ممتاز محل

ادامه مطلب

هم زلف پریشان تو بر گشته ز ما

هم زلف پریشان تو بر گشته ز ما هم عشوه پنهان تو برگشته ز ما می داد گهی داد اسیران نگهت او نیز چو مژگان…

ادامه مطلب

شاهی که حمایت خدایش سپر است

شاهی که حمایت خدایش سپر است مایل به سپر نه بهر دفع ضرر است از هیچ مصاف رو نمی گرداند منظور شجاعتش ازین رهگذرست

ادامه مطلب

در معرکه این تفنگ فریادرس است

در معرکه این تفنگ فریادرس است خصم افکن و گرم خوی و آتش نفس است موقوف اشاره ایست در کشتن خصم سویش نگهی ز گوشه…

ادامه مطلب

برگرد تو ای قدوه نیکوکاران

برگرد تو ای قدوه نیکوکاران روزی دو سه تب گشت چو خدمتکاران می خواست که از خلق خوشت آموزد راه روش سلوک با بیماران

ادامه مطلب

ای شوخ بغمزه بر سر جنگ مباش

ای شوخ بغمزه بر سر جنگ مباش وی گل ز خزان حسن بیرنگ مباش شمشیر که زنگش بزدایند خوشست ابروی تو گر ریخته دلتنگ مباش

ادامه مطلب

از شاه جهان زمانه ممنون بادا

از شاه جهان زمانه ممنون بادا عدلش معمار ربع مسکون بادا زنجیر عدالتش سعادت اثر است چون سبحه بدست پیر گردون بادا

ادامه مطلب

یارب دائم کمر بهمت بندی

یارب دائم کمر بهمت بندی دست ستم فلک بقدرت بندی زنجیر عدالتت بود پاینده این سلسله بر پای قیامت بندی

ادامه مطلب

شاه از حسب و نسب شه شاهانست

شاه از حسب و نسب شه شاهانست یک یک اجداد او سکندر شانست فرزندی او نام پدر کرده بلند چون ابر که روشناس از بارانست

ادامه مطلب

خوبان که همی رمند ز افسون فلک

خوبان که همی رمند ز افسون فلک رامند به بی تعینان بیشترک در صید بتان جامه صیادی پوش پا تابه و گیوه و کلاه و…

ادامه مطلب

برای چراغانی شهر نورسپور

برای چراغانی شهر نورسپور شب‌ها ز چراغ و شمع در نورسپور هر ذره زند لاف تجلی با طور هر روز ز شوق این چراغان تا…

ادامه مطلب

ای خاک در تو سرمه بینائی

ای خاک در تو سرمه بینائی افسوس که بعد از این جهان پیمائی لشکر همه در شهر فرود آمد و من در خانه زین بماندم…

ادامه مطلب

از حادثه دورتر بصد مرحله است

از حادثه دورتر بصد مرحله است آنکس که ستمکارتر از سلسله است یکبار نشد خانه زنجیر خراب با آنکه تمام عمر در زلزله است

ادامه مطلب

هر چند که مرد قول و فعلش تبه است

هر چند که مرد قول و فعلش تبه است برداشتن پرده ز کارش گنه است رسوا شود آنکه می درد پرده خلق زر قلب در…

ادامه مطلب

ساز تو همیشه غم فزای دل بود

ساز تو همیشه غم فزای دل بود سرتاسر نغمه ات همه باطل بود باد نفست گلشن آهنگ ندید چون آب بهرزه رفته بیحاصل بود

ادامه مطلب

خواری از دهر دانش اندوخته دید

خواری از دهر دانش اندوخته دید از بی ادبان جور ادب آموخته دید با تیره دلان زمانه را کاری نیست آفت از باد شمع افروخته…

ادامه مطلب

با ما کین سپهر و انجم پیداست

با ما کین سپهر و انجم پیداست ناسازی بخت بی ترحم پیداست چون خشکی آشیانه در گلبن سبز بیبرگی ما میان مردم پیداست

ادامه مطلب

ای با افلاک عقد الفت بسته

ای با افلاک عقد الفت بسته رفعت در پای کرسیت بنشسته طاق تو بطاق کهکشان چسبان شد مانند دوا بروی هم پیوسته

ادامه مطلب

از باده گذشتیم بپاکان قسم است

از باده گذشتیم بپاکان قسم است شستیم ز جام دست اگر جام جم است توفیق ثبات هم خدا خواهد داد آری تاریخ (هم ثبات قدم)…

ادامه مطلب

هنگام بهار سیر گلشن نکنیم

هنگام بهار سیر گلشن نکنیم تا بلبل را بخویش دشمن نکنیم تا نستانیم رخصت از پروانه در خانه خود چراغ روشن نکنیم

ادامه مطلب

زنهار مگو که بنده گمراهم

زنهار مگو که بنده گمراهم هر جا که روم بکویت افتد راهم عالم همه آستانه درگه تست هر جا باشم ساکن این درگاهم

ادامه مطلب

چون لاله خودیم آتش خرمن خویش

چون لاله خودیم آتش خرمن خویش ما خود شده ایم خار پیراهن خویش ما را بدو جرعه ساقی از خود برهان تا چند بسر بریم…

ادامه مطلب

بر پیل سپیدت که مبیناد گزند

بر پیل سپیدت که مبیناد گزند شد بخت بلند هر که او دیده فکند چون شاه جهان بر آن برآید گوئی خورشید شد از سپیده…

ادامه مطلب

ای آنکه دلت زر از غیب آگاهست

ای آنکه دلت زر از غیب آگاهست بیجائی و برشکال بس جانکاهست جز خانه زین خانه ندارم آنهم چون دست بآن رسید پا کوتاهست

ادامه مطلب

آتش چو گذر بدشت پر خار کند

آتش چو گذر بدشت پر خار کند با سبزه تر لطف خود اظهار کند یارب مپسند کآتش دوزخ تو با تردامن کمتر ازین کار کند

ادامه مطلب