نماز عشقان ای مفتی عشق

ادامه مطلب

من نمی گويم چنين کن يا چنان کار مرا

ادامه مطلب

عسل ميجستم ‌از بازار هستی

ادامه مطلب

عشق میخواهد بحدی پاس دلبر داشتن

ادامه مطلب

شيرين گذشت و خاك ورا باد ميبرد

ادامه مطلب

شکست دل صدا دارد، ندارد؟

ادامه مطلب

ز بس بودم بياد تو شب و روز

ادامه مطلب

شكست دل صدا دارد ندارد

ادامه مطلب

ز بازار محبت غم خريدم

ادامه مطلب

روا باشد چکد خون از دل من

ادامه مطلب

ديوانه ميشوی بخدا ای عزيز من

ادامه مطلب

دلم از شيوه های يار تنگ است

ادامه مطلب

دوی اول به نرد عشقبازی

ادامه مطلب

دنياست خوب و دنيا ليكن بقا ندارد

ادامه مطلب

در جهان گشتم گل بيخار نيست

ادامه مطلب

دلكشا را چكنم ای شه خوبان بيتو

ادامه مطلب

جان بلب آمده و نيست بسر هيچكسم

ادامه مطلب

چشم مستت گر ببيند چهرۀ زرد مرا

ادامه مطلب

تو رفتی در سفر هوش از سرم رفت

ادامه مطلب

تو نکونام و من گمشده رسوای جهان

ادامه مطلب

تابکی گردم از آن دلبر خودکام جدا

ادامه مطلب

تو رفتی از جهان سامانه ات ماند

ادامه مطلب

به گوش من صدای زنگ عشق است

ادامه مطلب

بی گفتگو به کلبه ام ای آشنا بيا

ادامه مطلب

مرا کشتی و مجرم نام کردی عشقری

ادامه مطلب

قبای مشك و زعفر داره يارم عشقری

ادامه مطلب

سری بامت برایی دلبر من عشقری

ادامه مطلب

رفيقی ميكنی گر با من زار عشقری

ادامه مطلب

دلت را از هوس ها كن نمازی عشقری

ادامه مطلب

دلم را برده يی از من ببازی عشقری

ادامه مطلب

منظور نیک و بد بود آثارم عشقری

ادامه مطلب

من ضرب تيغ ابروی نازت شمرده ام

ادامه مطلب

مجبور بودم عشقری چون چاره ام نبود

ادامه مطلب

من سوختم ز شیوه گرگ آشنایت

ادامه مطلب

فکر کن ای نازنین بیگانه وار از من مرو

ادامه مطلب

گر رفت عشقری ز درت بد گمان مشو

ادامه مطلب

غیر را در بزم ناز خویش والی کرده ای

ادامه مطلب

سرگرم کار بودی به دکانت عشقري

ادامه مطلب

جانا چرا به شخص دگر ناز ميكنی

ادامه مطلب

داری خبر كه هرقدر اشعار ساختم

ادامه مطلب

پی آزار من يار از رقيبان ياد ميارد

ادامه مطلب

ای محبت عاقبت کندی تو بنیاد مرا

ادامه مطلب

نام آن زیبای زیبا زین غزل آید برون

ادامه مطلب

آن شوخ دلنواز چو کبک دری گذشت

ادامه مطلب

يارب مراد عشقری حاصل نشد چرا

ادامه مطلب

هزار پاره دل خود نموده ام بر يار

ادامه مطلب

هزار بر به گرد سرش طواف كنم

ادامه مطلب

هر چه داری وفا نداری يار

ادامه مطلب

نه همدمی كه دمی نام دوستان ببرد

ادامه مطلب

نه در سفر كشدم نه دروطن بی تو

ادامه مطلب