ترکیب بند

ترکیب بند ای خوش آن دم که بهر نیک و بدم کار نبود بیمم از طعنه اغیار و غم یار نبود روش عاشقی و عشق…

ادامه مطلب

مسدس

مسدس منم بلبل گلشن آشنایی بغربت گرفتار دام جدایی نوایم همه نغمه بی نوایی گرفتاریم ناامید از رهایی چه عمرست عمرم زهی سخت جانی چه…

ادامه مطلب

مسبع

مسبع وقتست که شام غم هجران بسر آید در باغ امل نخل تمنا ببر آید ماه غرض از مطلع امید بر آید در ظلمت شب…

ادامه مطلب