چون قلم بست او میان در هجو تو لیکن دهانش

چون قلم بست او میان در هجو تو لیکن دهانش چون دوات از گفته‌های خویشتن پر لوش باد

ادامه مطلب

آهو با شیر کی تواند کوشید

آهو با شیر کی تواند کوشید جوجگک با باز کی تواند پرید

ادامه مطلب

بکرده راست با مزمار شهرود

بکرده راست با مزمار شهرود بکرده راست با بربط ربابا

ادامه مطلب

چو رستم گشت در کوشش، چو حاتم گشت در بخشش

چو رستم گشت در کوشش، چو حاتم گشت در بخشش چو لقمان گشت در حکمت، چو سلمان گشت در عرفان

ادامه مطلب

درع بش، آتش جبین، گنبد سرین و آتش کتف

درع بش، آتش جبین، گنبد سرین و آتش کتف مشک دم، عنبر خوی و شمشاد موی و سر و یال

ادامه مطلب

آرغده بر ثنای تو جان منست از آنک

آرغده بر ثنای تو جان منست از آنک پروردهٔ مکارم اخلاق تو منم

ادامه مطلب

زده به بزم تو رامشگران به دولت تو

زده به بزم تو رامشگران به دولت تو گهی چکاوک و گه راهوی و گهی قالوس

ادامه مطلب

گر ندانی ز زاغور بلبل

گر ندانی ز زاغور بلبل بنگرش گاه نغمه و غلغل

ادامه مطلب

عجب دلتنگ و غمخوارم، ز حد بگذشت تیمارم

عجب دلتنگ و غمخوارم، ز حد بگذشت تیمارم تو گویی در جگر دارم دو صد یاسیج گرگانی

ادامه مطلب

ز کین تو غمناک گردد عدو

ز کین تو غمناک گردد عدو ز داشاب تو شاد گردد ولی

ادامه مطلب

مهرهٔ ناچخ بکوبد مهره‌های گردنان

مهرهٔ ناچخ بکوبد مهره‌های گردنان نشتر ناوک بکاود عرق‌های سهمگین

ادامه مطلب

هر که را شاه جهان بردارد و بنوازدش

هر که را شاه جهان بردارد و بنوازدش در سخا گر قطره‌ای باشد چو صد دریا شود آن نمی‌بینی که در باغ و چمن از…

ادامه مطلب

نوآیین مطربان داریم و بربط‌های گوینده

نوآیین مطربان داریم و بربط‌های گوینده مساعد ساقیان داریم و ساعدهای چون فله

ادامه مطلب