زندگینامه مومن قناعت

زندگینامه مومن قناعت مؤمن قناعت (زادهٔ ۱۹۳۲ م – ۲۰۱۸ م) نویندت و شاعر پارسی‌گوی تاجیکستان، نمایندهٔ مردم تاجیکستان در پارلمان اتحاد جماهیر شوروی (۱۹۹۱–۱۹۷۹)،…

ادامه مطلب

یک مرغ خوش پيام در اين آشيان نماند

یک مرغ خوش پيام در اين آشيان نماند طفل خجسته پای در اين آستان نماند جمعي به دشت و خيل عزيزان به رشت رفت در…

ادامه مطلب

از خلیج فارس می‌آید نسیم فارسی

از خلیج فارس می‌آید نسیم فارسی ابر در شیراز می‌بارد چو سیم فارسی می رسد از کشتی بشکسته شعر بی شکست شعر هم بشکست با…

ادامه مطلب

فيضی كه زسرپنجه خورشيد بريزد

فيضی كه زسرپنجه خورشيد بريزد بر طور سری خنده توحيد بريزد ريزد، به سرنخل و سر بيد بريزد بر عالم ظلماني چو نورسحر آيد از…

ادامه مطلب

قند جويی پند جويی ای جناب!

قند جويی پند جويی ای جناب! هر چه می‌جويی بجو بی‌کران بحريست گوهر بی‌حساب هر چه می‌جويی بجو فارسی گويی، دری گويی ورا هرچه می‌گويی…

ادامه مطلب