قند جويی پند جويی ای جناب!

قند جويی پند جويی ای جناب!
هر چه می‌جويی بجو
بی‌کران بحريست گوهر بی‌حساب
هر چه می‌جويی بجو
فارسی گويی، دری گويی ورا
هرچه می‌گويی بگو
لفظ شعر و دلبری گويی ورا
هر چه می‌گويی بگو
بهر من تنها زبان مادری‌ست
هر چه شير مادر است
بهر او تشبيه ديگر نيست نيست
چون که مهر مادر است
زين سبب چون شوخی‌های دلبران
دوست می‌دارم ورا
چون نوازش‌های گرم مادران
دوست می‌دارم ورا

مومن قناعت

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *