یک مرغ خوش پيام در اين آشيان نماند

یک مرغ خوش پيام در اين آشيان نماند
طفل خجسته پای در اين آستان نماند
جمعي به دشت و خيل عزيزان به رشت رفت
در وادی بهشت به جز پاسبان نماند
دانای وخش هيچ نداند زحال ما
وخشور در تسلط اين خاكدان نماند
آیین راستی، كه از اين خاک رسته است
ما كج خراميديم و ره راستان نماند
گرداب خون در دل ما دور مي زند
ماغرق كاسه ايم،چو بحر دمان نماند
هرشب دعا مي برم تا وادی طلب
در رهگذار بال دلم آسمان نماند
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *