گدای خفته

گدای خفته
گدای خفته در منزل تو من بودم
و کوچه گرد شب محفل تو من بودم
تو شاهزادۀ افسانه های من بودی
و قصه گوی پریشان دل تو من بودم
جفای تو و وفای من است قصۀ شهر
تسلسل غلط باطل تو من بودم
تو از کمال خدایی رواست هر چه کنی
که نقص سلسلۀ کامل تو من بودم
احمد پروین
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *