پی سواری خود مردمان خرندخری

پی سواری خود مردمان خرندخری
برای صرفه که جونیم من دهند به او
به اسب تازی مایل کسی نمی گردد
که خرج اوبودا فزون اگر چه هست نکو
اگر چه اسب مر او را دهد نجات ازخصم
اگر چه خر کند او را فرو به گل درجو
بلند اقبال
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *