چه می شد اگر خدا، آن که خورشید را

چه می شد اگر خدا، آن که خورشید را
چون سیب درخشانی در میانه‌ی آسمان جا داد،
آن که رودخانه ها را به رقص در آورد، و کوه ها را بر افراشت،
چه می شد اگر او، حتی به شوخی
مرا و تو را عوض می کرد؟
مرا کمتر شیفته…
تو را زیبا کمتر!

نزار قبانی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *