سال‌هاست،

سال‌هاست،
تلفنی در جمجمه‌ام زنگ می‌زند
و من نمی‌توانم گوشی را بردارم!
سال‌هاست شب و روز ندارم…

اما بدبخت‌تر از من هم هست
او همان کسی‌ست،
که به من زنگ می‌زند!

رسول یونان

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *