خاک و خون

خاک و خون
میان خاک و خون افتاده این است
شروعِ آفتابی اش همین است

گرفتارمصیبت های مرسوم
سرِهرکودکِ این سرزمین است
عارف بسام

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *