مردار چه به کار خویش سرگردان است

مردار چه به کار خویش سرگردان است
هم چارهٔ او ازو بود گردانست
نامرد بود که او نسازد با کس
آن کس که بساخت با همه مرد آن است
اوحدالدین کرمانی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *