گفتی که چو باد عشق گرد انگیزد

گفتی که چو باد عشق گرد انگیزد
از دیدهٔ تو سیل چرا می ریزد
در آتش سودای تو می سوزد دل
چشم آب بر آن آتش دل می ریزد
اوحدالدین کرمانی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *