ای دل چو غم عشق برای من و تُست

ای دل چو غم عشق برای من و تُست
سر بر خط او نه که سزای من و تُست
تو چاشنی درد نداری ورنه
یک دم غم یار خون بهای من و تُست
اوحدالدین کرمانی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *