فارغ منشین ز راه و اندر ره باش

فارغ منشین ز راه و اندر ره باش
غافل زتو نیست کردگار آگه باش
آن باش که هستی و جز آنگه باشی (؟)
لیکن تو بدان که چیستی آنگه باش
اوحدالدین کرمانی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *