زندگی نامه ی شقایق۳

زندگی نامه ی شقایق۳
ای زندگان خوب پس از مرگ
خونینه جامه های پریشان برگ برگ
در بارش تگرگ
آنان که جان تان را
از نور و
شور و
پویش و
رویش سرشته اند
تاریخ سرافراز شمایان
به هر بهار
در گردش طبیعت
تکرار می شود
زیرا که سرگذشت شما را
به کوه و دشت
بر برگ گل
به خون شقایق
نوشته اند

محمد رضا شفیعی کدکنی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *