بیدار شو

غیر ره دوست، کی توانی رفتن؟
جز مدحت او کجا توانی گفتن؟
هر مدح و ثنا که می‏کنی، مدحِ وی است
بیدار شو ای رفیق، تا کی خفتن؟
امام خمینی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *