ای بوستان و گلشن و گلزار بلخ من !

ای بوستان و گلشن و گلزار بلخ من !
ای سرزمین الفت و ایثار بلخ من !
بر خاور میانه تویی آفتاب علم
عرفان سرای پرتو أنوار بلخ من !
علم و ثقافت از تو تلالو نموده است
ای زادگاه ملت بیدار بلخ من !
باشد فضای دور تر از ملک بلخ تلخ
ام البلاد مردم أحرار بلخ من
اینجا شکوه ظلم و ستم واژگون شود
آتش زند به خرمن اشرار بلخ من
مردان انقلابی و اندیشه های ناب
دارد شکوه و عظمت بسیار بلخ من
در گوشه، گوشه ای وطنم شیر خفته است
ترسد کجا ز روبه ی مکار بلخ من؟!
محمد خردمند
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *