چشم در چشم ، نگاه های قشنگت عالیست

چشم در چشم ، نگاه های قشنگت عالیست
گرچه این خیره شدن ها به خودم جنجالیست
تا دل از عشق تو لبریز شده ، باور کن
مثل جام از همه اشیای بدونت خالیست
وقتی در شهر قدم می زنی، در خاطر من
خانه دلگیر تر از ساحه ی ثارنوالیست
زندگی سمت دیگر می کشد احوال مرا
معنی ی زندگی من تو شدی یک سالیست
خنده های تو که تفسیر غزل می باشند
شرح در هر غزل حافظ و نیکو فالیست
مرغ آمین مرا لحظه ی لبخندت ، واای !
چه دل انگیز فضائیست، چه خوش احوالیست
تو اگر با منی ، احساس مرا می فهمی
دست های تو به بازوی دل من بالیست
محمد خردمند
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *