جنگ را بكُشيد

جنگ را بكُشيد
شعار دارد يكى انقلابى دوران
كه جنگ را بكُشيد
كه جنگ را بكُشيد
همين نداست بلند از ستيغ روشن كوه … كه شيشه ها بهم آيد و سنگ را بكُشيد
كه جنگ را بكُشيد
كه جنگ را بكُشيد
كُشيد گرگ ستم باره را كه خونخوار است … ستمگريست كه كبك و كلنگ را بكُشيد
كه جنگ را بكُشيد
كه جنگ را بكُشيد
دوى كجاست جهان زيست ميكند با هم … شويد با همى و عار و ننگ را بكُشيد
كه جنگ را بكُشيد
كه جنگ را بكُشيد
سپيد و سرخ و سياه اختراع چشم بدست … خيال بافى و تميز و رنگ را بكُشيد
كه جنگ را بكُشيد
كه جنگ را بكُشيد
رموز فلسفه حق و خلق دريابيد … يكى شويد و در آئينه زنگ را بكُشيد
ضياء قاريزاده
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *