اگر انسانها بخواهند – سخنان طلایی بزرگان

اگر انسانها بخواهند درباره ي اسرار زندگي كاوش كنند، اگر مي توانستند هزاران پيچيدگي را احساس كنند كه جزء جزء رفتار روان را گوش مي ايستد، هرگز رفتاري پيشه نمي كردند و حتا ديگر نمي زيستند. (فرناندو پسوا)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *