ايمان به حقيقت را هدف و – سخنان طلایی بزرگان

ايمان به حقيقت را هدف و مقصد اساسي زندگي خود قرار دادن و تكاليف را از روي وجدان به جا آوردن، طبع مرد را بلندتر و كاملتر مي سازد. يكي را دوست داشتن و حيات او را آرزو كردن و ديگري را دشمن داشتن و مرگ او را خواستن، ناگزير طبع آدمي را تاريك مي سازد. (كنفوسيوس)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *