تجربه به من ثابت كرده – سخنان طلایی بزرگان

تجربه به من ثابت كرده است كه در طول بيست و چهار ساعت، كسي نيست كه دست كم پنج دقيقه گرفتار حماقت نشود. فرد عاقل و خوش بخت كسي است كه نگذارد اين حماقت از اين ميزان بيشتر شود. (بنجامين فرانكلين)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *