هر عيش و لذتي را كه در – سخنان طلایی بزرگان

هر عيش و لذتي را كه در دنيا مي بينيد، داراي رنج و زحمت است و اگر همان زمان براي ما زحمت ايجاد نكند، در آينده اسباب دردسر مي شود. فقط دو لذت وجود دارد كه هرگز نتيجه ناگوار و پشيماني دربر ندارند: نيكي كردن به مردم و انجام وظيفه. (ژان ژاك روسو)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *