هر كس درِ درخواستى از – سخنان حضرت محمد ص

هر كس درِ درخواستى از مردم را به روى خود باز كند، خداوند براى او درِ فقرى را در دنيا و آخرت باز مى كند و هر كس درِ بخششى را براى مردم به خاطر خدا باز كند،خداوند او را خير دنيا و آخرت عطا مى فرمايد.
حضرت محمد ص
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *