من در آیینه دیده ام گاهی، حسرتی در نگاه پنهان را

من در آیینه دیده ام گاهی، حسرتی در نگاه پنهان را در کنار سرک سِتاده بلند، روح افسرده ی درختان را رفتن و پشت سر…

ادامه مطلب