حکایت در مکافات درست کرداران و مجازات نیکوکاران

حکایت در مکافات درست کرداران و مجازات نیکوکاران شنیدستم از راوی باستان که سلطان عادل انوشیروان گذر کرد روزی به دهقان پیر که هر موی…

ادامه مطلب

در تحسر فرقت رفتگان و تذکر حال گذشتگان گوید

در تحسر فرقت رفتگان و تذکر حال گذشتگان گوید کجا رفت آیین مردان حق؟ چه آمدکزین سان سیه شد ورق؟ کنم یاد چون سیرت رفتگان…

ادامه مطلب

حکایت سیرت بهرام با عدل و داد در شفقت و انصاف با عباد

حکایت سیرت بهرام با عدل و داد در شفقت و انصاف با عباد شنیدم که در عهد بهرام گور نمود از قضا قحط سالی ظهور…

ادامه مطلب

در ستایش آزادگی و ذمّ طمع

در ستایش آزادگی و ذمّ طمع یکی مرد دانا دل هوشیار دو کودک به هم دید در رهگذار یکی با عسل نانش آمیخته دگررا به…

ادامه مطلب

در سماع سخن از شیخ مصلح الدّین سعدی شیرازی و تأثیر آن نغمه پردازی

در سماع سخن از شیخ مصلح الدّین سعدی شیرازی و تأثیر آن نغمه پردازی سراینده ای دوش وقت سحر دو بیتک سرایید خوش با کلام…

ادامه مطلب

در خطاب پادشاه که صلاح وی صلاح این کارگاه و فسادش تباهی نظام انام است گوید

در خطاب پادشاه که صلاح وی صلاح این کارگاه و فسادش تباهی نظام انام است گوید الا ای جهاندار فرخنده خوی دمی گوش بگشا به…

ادامه مطلب

در صفت دنیای ناپایدار که قبله کج نظران و دام فریب بی خبران است و مذمّت اهل آن گوید

در صفت دنیای ناپایدار که قبله کج نظران و دام فریب بی خبران است و مذمّت اهل آن گوید شنیدم ز مخمور میخانه ای که…

ادامه مطلب

در فصل خطاب و خاتمهٔ کتاب گوید

در فصل خطاب و خاتمهٔ کتاب گوید حزین از سخن سنجی بی حضور دل نکته پرداز من شد نفور چه یارا زبان را، چو دل…

ادامه مطلب

در نوائب زمان و معاتبهٔ سفلگان گوید

در نوائب زمان و معاتبهٔ سفلگان گوید به عهدی که طبعم نوا ساز بود سریر نیم نغمه پرداز بود حماری به دعوی دهن بازکرد ز…

ادامه مطلب

حکایت در تحذیر از انس به زخارف کودک فریب

حکایت در تحذیر از انس به زخارف کودک فریب شنیدم که یحیی بن برمک پگاه به بغداد می دید عرض سپاه جوانی بدید از هژبران…

ادامه مطلب

در گشایش این نامهٔ نامی و درج گرامی گوید

در گشایش این نامهٔ نامی و درج گرامی گوید مغنّی نوایی بیا ساز کن جهان را پر از گوهر راز کن چنان تازه کن داغ…

ادامه مطلب

حکایت از واردات خویش

حکایت از واردات خویش فتادم شبی در بیابان حی نمودم بسی راه، سرگشته طی شبی تیره دل چون سر زلف یار پریشان و درهم، من…

ادامه مطلب

ذکر تلقین ارشادمآب استادی نوٌر الله مضجعه

ذکر تلقین ارشادمآب استادی نوٌر الله مضجعه مرا داد روشن روانی سبق که بادا به روحش تحیّات حق که ای کودک، اخلاص را پیشه کن…

ادامه مطلب

حکایت در توسّلی کلّی به حریم جلال قادر بی همتا و تجافی از ماسوا

حکایت در توسّلی کلّی به حریم جلال قادر بی همتا و تجافی از ماسوا سفر پیشم آمد شبی فصل دی ره، از قاقم برف، پوشیده…

ادامه مطلب

شرمندگی از ستایشگران

شرمندگی از ستایشگران شنیدم که صاحبدلی پاک دلق هدف شد به طعن زبانهای خلق نهادند در وی زبان بدرگان فتادند در پوستینش سگان جوانمرد را…

ادامه مطلب

بی ارزشی دنیا و مثال اهل دنیا

بی ارزشی دنیا و مثال اهل دنیا یکی طفل نادان ز خیره سری به کف داشت جوزی به لُعبت گری سبک طفل دیگر ز دستش…

ادامه مطلب

مکالمهٔ شیخ الرئیس با کنّاس در قناعت و ترک تحمّل منّت از ناس در مذمّت طمع و زشتی آن گوید

مکالمهٔ شیخ الرئیس با کنّاس در قناعت و ترک تحمّل منّت از ناس در مذمّت طمع و زشتی آن گوید شبی سر برآوردم از جیب…

ادامه مطلب

حکایت از تاریخ دهقان در صعوبت صحبت احمقان

حکایت از تاریخ دهقان در صعوبت صحبت احمقان رقم کرده با نوک کلک دبیر به نامه، جهاندیده دهقان پیر که از عهد شیث و کیومرث…

ادامه مطلب

مختصری از کتاب مثنوی مسمّی به خرابات

مختصری از کتاب مثنوی مسمّی به خرابات ثناهاست پیر خرابات را که شست از دلم لوث طامات را عطا کرد ز اندیشه فارغ دلی چو…

ادامه مطلب

حکایت درآیین فتوّت و شیوهٔ مروّت

حکایت درآیین فتوّت و شیوهٔ مروّت شنیدم که عیسی علیه السلام خری داشتی کاهل و سست گام به روزی نکردی دو فرسنگ طی خر از…

ادامه مطلب

حکایت در محافظت حال و مراقبت مآل

حکایت در محافظت حال و مراقبت مآل یکی بار دل در گل افتاده ای سخن راند در خبث آزاده ای سخن چین، حدیثش، به آزاده…

ادامه مطلب