در توبه از گناهان

در توبه از گناهان چون در هوای دل تن من گشت پادشاه آمد به پیش سینه من از سفه سپاه لشکرگه سفاهت من عرضه داد…

ادامه مطلب

در مدح وزیر نظام الدین

در مدح وزیر نظام الدین شد برج حمل موکب سلطان کواکب کز نوبتیانش برتر بهتر بمراتب گوئی حمل از گنبد پیروزه سلب نیست جز مرکب…

ادامه مطلب

در مدح میرعمید

در مدح میرعمید میر عمید عمده ملک آفتاب جاه بر چرخ رای شاه سفرپیشه شد چو ماه ماهی نواز در سفر از بهر شاه را…

ادامه مطلب

در مدح محمودبن عبدالکریم

در مدح محمودبن عبدالکریم مهتر آن بهتر که باشد فاضل و راد و کریم تا هم از وی مدح او را مایه بردارد حکیم حکمت…

ادامه مطلب

در مدح علاء الدین محمد

در مدح علاء الدین محمد هوای آل نبی را دل منست وطن دمی مباد که بی این هوا بود دل من غلام دشمن خویشم بدین…

ادامه مطلب

در مدح شمس الدین

در مدح شمس الدین صدر جهان بحضرت شاه جهان رسید با کام دل بر ملک کامران رسید گشت از حضور صدر جهان شاه شادمان چون…

ادامه مطلب

در مدح سعدالملک وزیر

در مدح سعدالملک وزیر رسیده ماه محرم بسال پانصد و شصت ببارگاه وزیر خدایگان بنشست که تا نظر کند اندر جمال طلعت او که هیچ…

ادامه مطلب

در مدح دهقان اجل عمیدالدین

در مدح دهقان اجل عمیدالدین سرو سیمین من ای من ز غمت زرین پی دل من با تو چرا چون دل تو با من نی…

ادامه مطلب

در مدح برهان الدین

در مدح برهان الدین دارم هوای آنکه پر از در کنم جهان تا از ثنای صدر جهان برکنم جهان صدر جهان که صدر فلک بارگاه…

ادامه مطلب

خدایا مرا دریاب

خدایا مرا دریاب ای نکودارنده تا اندر جهان داری مرا بر نکونامی نگهدار و نکوکاری مرا چون طریق خوب کرداری به است از هر طریق…

ادامه مطلب

در مدح وزیر نصیرالدین

در مدح وزیر نصیرالدین ای بزرگی که بی نظیری تو بس خردمند و بس خطیری تو هست منصور دین ایزد از آن که بحق مرو…

ادامه مطلب

در مدح نصیرالدین

در مدح نصیرالدین ای رخ خوبت بمثل آفتاب چون بمثل گویم بل آفتاب هیچ شناسی تو که روی ترا خوانده رهی از چه قبل آفتاب…

ادامه مطلب

در مدح قلج تمغاج خان

در مدح قلج تمغاج خان بسعد اختر میمون مظفر گشت بر اعدا قلج تمغاج خان مسعود رکن الدین والدنیا قلج تمغاج خان مسعود رکن الدین…

ادامه مطلب

در مدح عمید احمد

در مدح عمید احمد من ندارم باور ار گوئی که به زانسان پری روی آن زیبا پسر بین تا بود زینسان پری در جمال آن…

ادامه مطلب

در مدح شرف الدوله احمد

در مدح شرف الدوله احمد ای قد تو سیمین صنوبر من رخسار تو خورشید از مهر من خال و خط ت دام و دانه من…

ادامه مطلب

در مدح سلطان محمود تمغاج خان

در مدح سلطان محمود تمغاج خان عید شاه خسروان مسعود میمون فال باد طایر میمون او مسعود پر و بال باد پر و بال طایر…

ادامه مطلب

در مدح دهقان اجل احمد

در مدح دهقان اجل احمد آب روشن گشت و تاری شد هوا از ماه تیر بی گمان خم عصیر اندر هوا انداخت تیر ریخت از…

ادامه مطلب

در مدح امین الدین محمد

در مدح امین الدین محمد ای دو لب تو بستد ای دو رخ تو نسرین نسرین تو پر سنبل در بسد تو پروین هستم ز…

ادامه مطلب

در مدح اطهر بن اشرف بن بوعلی

در مدح اطهر بن اشرف بن بوعلی ای که در ملک سیادت خسرو دریا دلی مفخری بر عترت مختار بی آل ولی هر حدیث از…

ادامه مطلب

چه کردم؟

چه کردم؟ بسر هر سخنی را که ابتدا کردم درست و راست چنان دان که من ادا کردم بسوز سینه فرزندت ای ولی نعمت حکیم…

ادامه مطلب

در مدح وزیر صدرالدین

در مدح وزیر صدرالدین صدری که بر صدور زمانه مقدم است درگاه او چو کعبه شریف و معظم است اندر میان آدمیان چون فرشته است…

ادامه مطلب

در مدح میرعمید سعدالدین

در مدح میرعمید سعدالدین هلال روزه نمود از سپهر پر اختر بشکل مشرب زرین ز چشمه کوثر کنار چشمه کوثر رسد بروزه گشای رحیق محترم…

ادامه مطلب

در مدح گوید

در مدح گوید ای بر تو ناروا بدکاران بر تو روان دعای نکوکاران بیدار بخت نیک ترا ناید حاجت به پاسبانی بیداران یزدانت کافرید نگه…

ادامه مطلب

در مدح علاء الدین محمد بن سلیمان

در مدح علاء الدین محمد بن سلیمان آورد گرد فتح و ظفر پیش چشم ما باد از رکاب عالی لازال عالیا گرد از رکاب عالی…

ادامه مطلب

در مدح صاحب الصدر عمر

در مدح صاحب الصدر عمر کار دین صدر دنیا صاحب عادل عمر راست گشت از بذل دنیائی بدنیا سربسر هرچه در عالم ببینی خیر بینی…

ادامه مطلب

در مدح سعدالملک مسعود

در مدح سعدالملک مسعود وزیر شاه سعد الملک مسعود چو سعد آباد کرد از روی محمود که سعدین فلک مسعود گشتند ز سعدالملک سعد آباد…

ادامه مطلب

در مدح دهقان اجل احمد سمسار

در مدح دهقان اجل احمد سمسار شاید بسرو دیده شدن پیشرو کار کاندر سفر باد خدای همه احرار خورشید معالی فلک فضل و محامد دهقان…

ادامه مطلب

در مدح امیر اتابک برغوش

در مدح امیر اتابک برغوش ببر ای باد صبا مژده بتلقین سروش بهمه خلق جهان دربدر و گوش بگوش که شفا یافت سر تاجوران تاج…

ادامه مطلب

در مدح اسفهسالار

در مدح اسفهسالار پری دیدار حوری یاسمن خد دری رفتار کبکی نارون قد نه نی خدوی اندر یاسمن رنگ نه بی قد وی اندر نارون…

ادامه مطلب

وزیر خجسته پی

وزیر خجسته پی ای پایگاه قدر تو بر خط استوی از فر تو چو خلد برین گشته استوی در باغ استوی طرب انگیز بگذران لحن…

ادامه مطلب

در مدح وزیر صدر جهان

در مدح وزیر صدر جهان ای صاحبی که صاحب صاحبقران توئی وندر جهان کسی بهست از جهان توئی صدری کز او نبازد خلق جهان توئی…

ادامه مطلب

در مدح مؤید

در مدح مؤید ای عامل خراج کفایت نمای راد دستور خسرو و شرف دست میرزاد خورشید جاودان مؤید یمین دین کز سایه یمین تو زفتان…

ادامه مطلب

در مدح قدر طغان خان

در مدح قدر طغان خان پادشاه جهان ز راه رسید ملک نو شد چو پادشاه رسید شاه شاهان قدر طغان خاقان از سفر با کمال…

ادامه مطلب

در مدح عثمان اغل

در مدح عثمان اغل ای عارض و قد تو از سرو وز مه نشان سرو تو طرب فزای ماه تو نشاط جان بر عارض و…

ادامه مطلب

در مدح شجاع الدین

در مدح شجاع الدین علی است روز مصاف و نبرد و کوشش و کین سر سپه شکنان بوعلی شجاع الدین بهاء دولت عالی مبارز الحضرت…

ادامه مطلب

در مدح سعدالملک مسعود بن اسعد

در مدح سعدالملک مسعود بن اسعد ای بنظم آراستن با سعد اکبر هم نفس مدح سعدالملک مسعود بن اسعد گوی و بس آنکه نفس ناطقه…

ادامه مطلب

در مدح حمیدالدین

در مدح حمیدالدین بدست خاطر من داده شد عنان سخن زمانه داد زبان مرا بیان سخن بیان کنم صفت حسن آن کمان ابرو اگر ببازوی…

ادامه مطلب

در مدح افتخار الدین عمر

در مدح افتخار الدین عمر آمد خجسته موسم قربان بمهرگان خون ریز این بهم شد با برگ ریز آن با مهرگان چو نیک فتاد اتفاق…

ادامه مطلب

در مدح افتخار الدین رضا ابن شمس الدین عمر

در مدح افتخار الدین رضا ابن شمس الدین عمر داستان عشق فرهاد آمد و شیرین بسر وان من نوشد ز سر در عشق آن شیرین…

ادامه مطلب

امام کیست

امام کیست ایا گرفته تو اندر سرای جهل مقام تهی ز دانش و غرقه میان بحر ظلام ایا بعمری دایم فسوس گشته دیو ز مصطفی…

ادامه مطلب

در مدح وزیر شمس الملک

در مدح وزیر شمس الملک ای صاحبی که خطبه دولت بنام تست کوس شهنشهی زده بر طرف بام تست جام جهان نمای دل تست و…

ادامه مطلب

در مدح مؤیدالدین

در مدح مؤیدالدین ز قد چون الف سیم آن لطیف غزال فراقم آمد و شد قد من چو زرین دال بدال زرین سیمین الف بمن…

ادامه مطلب

در مدح قدر خان

در مدح قدر خان سلطان شرق شاه قدرخان ملکدار ملک پدر گرفت بتأیید کردگار فیروز کرد و فرخ کرد و خجسته کرد بر خاص و…

ادامه مطلب

در مدح طغان خان سلطان

در مدح طغان خان سلطان شه انجم به پیروزی شهنشاه محول شد برین پیروزه خرگاه ز برج ماهی لؤلؤ پشیزه ببرج تیره مرجان چراگاه ز…

ادامه مطلب

در مدح شاه مسعود حسن

در مدح شاه مسعود حسن ای سپاه آرای سلطان جهان آرام شاه کامرانی بر عدو فرمانروائی بر سپاه تا سپاه است و جهانرا این و…

ادامه مطلب

در مدح سعدالدین

در مدح سعدالدین زر طلب کرد ز من آن صنم سیم اندام که بقد سرو روانست و برخ ماه تمام چهره بنمودم و گفتم بسزای…

ادامه مطلب

در مدح حسام الدین

در مدح حسام الدین ای حسام دگر از گوهر والای حسام ملک کامروا بر علمای اعلام سیف و برهان و حسام از تو بنازند که…

ادامه مطلب

در مدح افتخارالدین

در مدح افتخارالدین آمد به صدر خویش چو خورشید در حمل خورشید اهل بیت نبی سید اجل شادند خلق و رسم بشادیست خلق را هر…

ادامه مطلب

در مدح ابوالعلا عمربن محمد بن علا

در مدح ابوالعلا عمربن محمد بن علا سخن سرای نگوید ثنا سزای سزا بر بجز بمجلس والای سید الوزرا بر ابوالعلا عمربن محمد بن علاکو…

ادامه مطلب

و قال یمدح الوزیر

و قال یمدح الوزیر ای گاه وزارت بتو همچون فلک از ماه آراسته تا بر فلک ماه نهی گاه ماه فلک فضلی و شاه حشم…

ادامه مطلب