خطاب به خود

خطاب به خود تا کی ز گردش فلک آبگینه رنگ بر آبگینه خانه طاعت زنیم سنگ بر آبگینه سنگ زدن رسم ما و ما علت…

ادامه مطلب

در مدح وزیری گوید

در مدح وزیری گوید وزارتست باهل وزارت آمده باز سرای دولت میرانیان شده در باز نظام دین شه میرانیان که بر شاهان خجسته فال تراست…

ادامه مطلب

در مدح نصیرالدین علی بن احمد

در مدح نصیرالدین علی بن احمد ای دو لب تو قافله قند شکسته قد تو سر سرو سمرقند شکسته بادام دو چشم تو بعیاری و…

ادامه مطلب

در مدح محمد بن یوسف

در مدح محمد بن یوسف سری که خلق جهانرا ویست پشت و پناه امین دین الله است و سعد ملکت شاه ستوده فخر خراسان محمد…

ادامه مطلب

در مدح علی بن احمد

در مدح علی بن احمد منم منم زده در دل ز عشق یار آتش گمان مبر که یک آتش که صدهزار آتش چو نار شد…

ادامه مطلب

در مدح شه مظفر تمغاج خان

در مدح شه مظفر تمغاج خان شه مظفر تمغاج خان کامروا که گردش فلک توسن است رام ورا ورای او ملکی نیست در بسیط زمین…

ادامه مطلب

در مدح سلطان رکن الدین

در مدح سلطان رکن الدین خدایگان جهانرا خدای داد عطا شهنشهی ز شهنشاه زاده والا خدایگان بعطائی که از خدای گرفت چه گنجها که بخلق…

ادامه مطلب

در مدح دهقان علی بن احمد

در مدح دهقان علی بن احمد هلال روزه نمود از سپهر دایره وار بشکل و گونه چنان نیم دایره دینار تمام دایره گردد چو مه…

ادامه مطلب

در مدح تاج الدین محمود

در مدح تاج الدین محمود گسترد نام نیک چو محمود تاجدار محمود تاج شد و ز احرار روزگار از شاهوار بخشش او ظن بری که…

ادامه مطلب

در رثاء طبیب استاد کوسوی

در رثاء طبیب استاد کوسوی ز مرگ چاره نباشد صحیح را و سقیم کریم را بفنا رفتن است همچو لئیم عزیز را چو ذلیل و…

ادامه مطلب

در وصف معشوق

در وصف معشوق بما یکی پسر اگر ره وفا سپری ز من نخواهم تیغ جفات را سپری طریق عشق تو جان پدر بجان سپرم اگر…

ادامه مطلب

در مدح نصرة الدین حسن

در مدح نصرة الدین حسن ایا گرفته سر زلف تو هزار شکن میان هر شکنی در دلی گرفته وطن دل مرا وطن اندر میان زلف…

ادامه مطلب

در مدح محمد بن علی

در مدح محمد بن علی مقدم آمد سال عرب ز سال عجم به کام روز به مقدار هفده هجده قدم مه محرم عالم فروز با…

ادامه مطلب

در مدح علی بن حسین بن ذوالفقار

در مدح علی بن حسین بن ذوالفقار ای شهریار شرق و شه آل ذوالفقار با شاه ذوالفقار بنام و نبرد یار بر ذوالفقار و بازوی…

ادامه مطلب

در مدح شمس الملک

در مدح شمس الملک سوی ختا بسفر شد بعزم و رأی صواب بدفع شر خشم شاه شرع با اصحاب ز پادشاه ختا جست عدل نوشروان…

ادامه مطلب

در مدح سلطان اتسز

در مدح سلطان اتسز آنکه روی چرخ را زینت بانجم داد و ماه داد ملک شرق را زینت بخیل شاه و شاه شهریار شیردل خوارزمشاه…

ادامه مطلب

در مدح رکن الدین تمغاج خان

در مدح رکن الدین تمغاج خان اعلی خدایگان جهان از سفر رسید منت خدایرا که بفتح و ظفر رسید تمغاج خان اعظم مسعود رکن دین…

ادامه مطلب

در مدح تاج الامرا حسن

در مدح تاج الامرا حسن نوشد بجهان جهان دیگر چرخ دگر و زمان دیگر زان نقش شد ارسلان سلیمان آمد نقش ارسلان دیگر سالار صف…

ادامه مطلب

چیم کیم

چیم کیم ز هر بدی که تو دانی هزار چندانم مرا نداند از آنگونه کس که من دانم بآشکار بدم در نهان ز بد بترم…

ادامه مطلب

در مدح وزیر گوید

در مدح وزیر گوید ای بر سریر دولت و اقبال متکی مخدوم بی خلافی و ممدوح بی شکی والا وجیه دین که سپهدار شرق و…

ادامه مطلب

در مدح ناصرالدین محمد بن احمد

در مدح ناصرالدین محمد بن احمد هست قد یار من سرو خرامان در چمن بر سر سرو خرامان ماه تابانرا وطن بلکه خدو قد آن…

ادامه مطلب

در مدح محمد بن محمد الهروی

در مدح محمد بن محمد الهروی ایا ستوده بتو خانواده نبوی جهان گرفته برأی صواب و عام قوی توئی بحق شرف دین کردگار جهان نه…

ادامه مطلب

در مدح علی بن الحسین ذوالفقار

در مدح علی بن الحسین ذوالفقار ای به پیروزی گرفته ملکت افراسیاب آفتاب ملکی و ملکت چو ملک آفتاب شرق تا غربست ملک آفتاب و…

ادامه مطلب

در مدح شرف الدین محمد

در مدح شرف الدین محمد آفتاب شرف و حشمت و سلطان شرف نور گسترد و ضیا بر نسف و اهل نسف ظل طوبی است بر…

ادامه مطلب

در مدح سعدالملک

در مدح سعدالملک ای ز سعدالملک فخر دین جهانرا یادگار بر جهانداری مهیا باش سعدالملک وار بخت مسعود قلج تمغاج خان مسعود کرد نام مسعود…

ادامه مطلب

در مدح دهقان سعدالدین

در مدح دهقان سعدالدین ای رخ و زلفت چنانک ماه بمشکین کمند ساخته نظاره گاه بر سر سرو بلند منظر ماه منیر از بر سرو…

ادامه مطلب

در مدح بهاء الدین بن سعدالدوله

در مدح بهاء الدین بن سعدالدوله آمد چنانکه کرد ستاره شمر شمار شاه ستارگان بحمل شهریار وار تا بوستان بتابش شاه ستارگان بر شاخ آسمان…

ادامه مطلب

در توبه از گناهان

در توبه از گناهان چون در هوای دل تن من گشت پادشاه آمد به پیش سینه من از سفه سپاه لشکرگه سفاهت من عرضه داد…

ادامه مطلب

در مدح وزیر نظام الدین

در مدح وزیر نظام الدین شد برج حمل موکب سلطان کواکب کز نوبتیانش برتر بهتر بمراتب گوئی حمل از گنبد پیروزه سلب نیست جز مرکب…

ادامه مطلب

در مدح میرعمید

در مدح میرعمید میر عمید عمده ملک آفتاب جاه بر چرخ رای شاه سفرپیشه شد چو ماه ماهی نواز در سفر از بهر شاه را…

ادامه مطلب

در مدح محمودبن عبدالکریم

در مدح محمودبن عبدالکریم مهتر آن بهتر که باشد فاضل و راد و کریم تا هم از وی مدح او را مایه بردارد حکیم حکمت…

ادامه مطلب

در مدح علاء الدین محمد

در مدح علاء الدین محمد هوای آل نبی را دل منست وطن دمی مباد که بی این هوا بود دل من غلام دشمن خویشم بدین…

ادامه مطلب

در مدح شمس الدین

در مدح شمس الدین صدر جهان بحضرت شاه جهان رسید با کام دل بر ملک کامران رسید گشت از حضور صدر جهان شاه شادمان چون…

ادامه مطلب

در مدح سعدالملک وزیر

در مدح سعدالملک وزیر رسیده ماه محرم بسال پانصد و شصت ببارگاه وزیر خدایگان بنشست که تا نظر کند اندر جمال طلعت او که هیچ…

ادامه مطلب

در مدح دهقان اجل عمیدالدین

در مدح دهقان اجل عمیدالدین سرو سیمین من ای من ز غمت زرین پی دل من با تو چرا چون دل تو با من نی…

ادامه مطلب

در مدح برهان الدین

در مدح برهان الدین دارم هوای آنکه پر از در کنم جهان تا از ثنای صدر جهان برکنم جهان صدر جهان که صدر فلک بارگاه…

ادامه مطلب

خدایا مرا دریاب

خدایا مرا دریاب ای نکودارنده تا اندر جهان داری مرا بر نکونامی نگهدار و نکوکاری مرا چون طریق خوب کرداری به است از هر طریق…

ادامه مطلب

در مدح وزیر نصیرالدین

در مدح وزیر نصیرالدین ای بزرگی که بی نظیری تو بس خردمند و بس خطیری تو هست منصور دین ایزد از آن که بحق مرو…

ادامه مطلب

در مدح نصیرالدین

در مدح نصیرالدین ای رخ خوبت بمثل آفتاب چون بمثل گویم بل آفتاب هیچ شناسی تو که روی ترا خوانده رهی از چه قبل آفتاب…

ادامه مطلب

در مدح قلج تمغاج خان

در مدح قلج تمغاج خان بسعد اختر میمون مظفر گشت بر اعدا قلج تمغاج خان مسعود رکن الدین والدنیا قلج تمغاج خان مسعود رکن الدین…

ادامه مطلب

در مدح عمید احمد

در مدح عمید احمد من ندارم باور ار گوئی که به زانسان پری روی آن زیبا پسر بین تا بود زینسان پری در جمال آن…

ادامه مطلب

در مدح شرف الدوله احمد

در مدح شرف الدوله احمد ای قد تو سیمین صنوبر من رخسار تو خورشید از مهر من خال و خط ت دام و دانه من…

ادامه مطلب

در مدح سلطان محمود تمغاج خان

در مدح سلطان محمود تمغاج خان عید شاه خسروان مسعود میمون فال باد طایر میمون او مسعود پر و بال باد پر و بال طایر…

ادامه مطلب

در مدح دهقان اجل احمد

در مدح دهقان اجل احمد آب روشن گشت و تاری شد هوا از ماه تیر بی گمان خم عصیر اندر هوا انداخت تیر ریخت از…

ادامه مطلب

در مدح امین الدین محمد

در مدح امین الدین محمد ای دو لب تو بستد ای دو رخ تو نسرین نسرین تو پر سنبل در بسد تو پروین هستم ز…

ادامه مطلب

در مدح اطهر بن اشرف بن بوعلی

در مدح اطهر بن اشرف بن بوعلی ای که در ملک سیادت خسرو دریا دلی مفخری بر عترت مختار بی آل ولی هر حدیث از…

ادامه مطلب

چه کردم؟

چه کردم؟ بسر هر سخنی را که ابتدا کردم درست و راست چنان دان که من ادا کردم بسوز سینه فرزندت ای ولی نعمت حکیم…

ادامه مطلب

در مدح وزیر صدرالدین

در مدح وزیر صدرالدین صدری که بر صدور زمانه مقدم است درگاه او چو کعبه شریف و معظم است اندر میان آدمیان چون فرشته است…

ادامه مطلب

در مدح میرعمید سعدالدین

در مدح میرعمید سعدالدین هلال روزه نمود از سپهر پر اختر بشکل مشرب زرین ز چشمه کوثر کنار چشمه کوثر رسد بروزه گشای رحیق محترم…

ادامه مطلب

در مدح گوید

در مدح گوید ای بر تو ناروا بدکاران بر تو روان دعای نکوکاران بیدار بخت نیک ترا ناید حاجت به پاسبانی بیداران یزدانت کافرید نگه…

ادامه مطلب