آیینه شدی مگر که آهی بکشی

آیینه شدی مگر که آهی بکشی دل را به درون پرتگاهی بکشی یوسف شدن زمانه ات آسان نیست باید که سر از روزن چاهی بکشی…

ادامه مطلب

شاعر هوای شعر تو سوی کبوتر است

شاعر هوای شعر تو سوی کبوتر است با ذوق دلفروز پرنده برابر است دیدم میان شعر تو وسعدی وخیام حافظ شدن نشانه ی مستی دیگر…

ادامه مطلب