چیزی دگر نمانده به جز استخوانِ من

چیزی دگر نمانده به جز استخوانِ من ای عشق از چه باز دمیدی به جانِ من دیگر مرا رها بکن از گیرو دار خود چون…

ادامه مطلب