بالا نرفته‌ایم،‌ غباری‌که نیستیم

بالا نرفته‌ایم،‌ غباری‌که نیستیم از ما نخاست دود، شراری‌که نیستیم گفتید: نیست در نفسِ تان طراوتی حق با شماست، صبحِ بهاری‌که نیستیم کس سوی ما…

ادامه مطلب