مخمس شاهرخ قاريزاده برغزل مرحوم ضیا قاریزاده

مخمس شاهرخ قاريزاده برغزل مرحوم ضیا قاریزاده آوازبده دلبرنوایی بلبل گفته بردیده من پابنه سرپل گفته ره بنمابدلم باسینه بسمل گفته طره بگشای بررخ دسته…

ادامه مطلب