بریده باد سری که تو عاشقش هستی

بریده باد سری که تو عاشقش هستی بمیرد آن پسری که تو عاشقش هستی خراب تر بادا! غیر من اگر دارد جهان کس دگری که…

ادامه مطلب